شي بوكس

Crazy Tempura Roll- 8 PCS SHiRO Special California- 4 PCS Spicy Tempura Roll- 4 PCS Crunchy Spicy Roll- 4 PCS

١٤٩ SR

كرانشي بوكس

8 PEC. CRUNCHY SPICY ROLLS 8 PEC. CRUNCHY CRAB SPICY 8 PEC. CRAZY CRUNCHY FRY

١٥٩ SR

California Box A

١٣٧ SR

California Box B

4 CRUNCHY SPICY CRAB 4 RAINBOW ROLL 4 DYNAMITE ROLL 4 CRAZY TEMPURA 4 CHICKEN TEMPURA

١٣٩ SR

Salmon Mix Box

٩٨ SR

Fry Box

4 SPICY FRY 4 FRY EBI FRY 4 SAMURAI

٨٨ SR

Salmon Sushi Box

10 SALMON NIGIRI

٨٩ SR